Ellips: www12.ISGSKehfGSK ehf  utbildning i tolvstegsbehandlingens lärprocesser.

 

Stiftelsen Bråviken 

 

Pressmeddelande 

2007-11-28  Personalvårdsstiftelsen Bråviken har tilldelat arbetslivspedagogen Gudni Stefansson 2007 års hedersstipendium  för ett långt engagerat och osjälviskt arbete för Minnesotamodellens utveckling i Sverige. Stipendiet utdelades vid en enkel ceremoni  på restaurang La Mansion Södra Promenaden 116, Norrköping onsdagen den 5 december 2007 klockan 18.00.

För mera detaljerade upplysningar hänvisas till nedanstående presentation samt till stiftelsens ordförande Owe Karlsson, telefon 011-64541. E-post: osok.01164541@telia.com

Personalvårdsstiftelsen Bråviken bildades 1987 av ett antal statliga verk och myndigheter. Syftet var att, verka för prevention, institutionell behandling och eftervård av statligt anställda med ett alkoholberoende. Under åren 1987 – 1994 bedrev stiftelsen i egen regi utbildning och behandling vid behandlingshemmet Bråviken på Vikbolandet. För att främja studier, kunskapsspridning, forskning och vidareutveckling av Minnesotamodellens  filosofi har stiftelsen., efter nedläggning av behandlingshemmet, mestadels bedrivit stipendieverksamhet. År 2002 beslutade styrelsen att även utdela ett hedersstipendium till person som:
• under lång tid engagerat och osjälviskt arbetat för Minnesotamodellens utveckling i Sverige. 
• På ett högst betydande sätt verkat för spridning, utveckling och utbildning inom Minnesotamodellens ram.
 

Gudni Stefansson har sedan 1984 arbetat med programutveckling, personalutbildning och handledning på en rad behandlingshem i Norden. Han har hållit seminarier för och konsulterats av olika myndigheter i Sverige. De senaste tio åren har han vid sidan av sitt arbete undersökt kunskap och lärprocesser inom tolvstegsbehandling vetenskapligt ur pedagogiskt perspektiv. Detta arbete ligger till grund för ett kursprogram som leder till certifiering i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser för professionella inom missbrukar- och beroendevård (se hemsidan www.12.is). Utveckling av detta certifieringsprogram påbörjades 2004 i samarbete med ett tjugotal gamla erfarna tolvstegsbehandlare och pågår fortfarande.
 

Gudni var med om att bygga upp ett behandlingsprogram för Skandinaver i Island 1984, Von programmet, där han var behandlingschef, men påbörjade sin verksamhet i Sverige i slutet av år 1985 och är fortfarande verksam här. Hans första uppgift i Sverige var att förbereda öppnande av Solliden Rehab i Åkarp den 1 februari 1986. Solliden var första tolvstegsbehandlingen i Sverige med enbart svensktalande nyktra alkoholister som behandlare. Sedan dess har Gudni vidareutvecklat Von- och Sollidenprogrammen tillsammans med ett antal personalgrupper på olika behandlingsprogram runt om i Sverige och övriga Norden. Mest kända i vetenskapliga sammanhang är avgiftningsprogrammet på LVM-hemmet Runnagården i Örebro 1988-1990 och Vårnäsprogrammet som drivs av Vårdförbundet Sörmland.

Gudnis utvecklingsarbete utmynnade i början av nittiotalet i en förklaringsmodell för behandling av alkoholister. Denna modell, Tillitsmodellen, har använts av ett antal tolvstegsbehandlingar i Sverige, samt inspirerat till ”Gula boken” som är skriven av Länkarnas Riksförbund. Sedan åttiotalet har Gudni förestått GSK Workshop i Island som blivit en samlingspunkt inom svensk missbrukar- och beroendebehandling. En mötesplats för utveckling och nytänkande inom svensk tolvstegsbehandling. Gudni har samarbetat med SAA och EuroCad i samband med internationella konferenser i Island om beroende. Han har även tagit emot många mer informella besök i sitt hemland från offentliga och privata vårdgivare för att visa den isländska tolvstegsbehandlingen och rådgöra om uppsättning och utveckling av behandlingsprogram i Sverige.

Sina erfarenheter har Gudni dokumenterat i vetenskapliga sammanhang där han bl. a. skrivit om alkoholistbegreppet i svensk missbrukarvård och den kunskap och de lärprocesser som är verksamma i tolvstegsbehandling. Gudni har skrivit tre häften om sjukdomen alkoholism som används på många tolvstegsbehandlingar. De är Tillfrisknandeprocessen, Återfallsprocessen och Att maximera självläkningen. Skrifterna är utgivna 1988-1992 tillsammans med kriminalvården. I samarbetet ingick också att bidra med artiklar till deras program Rattfällan. Vidare har Gudni skrivit manualer för behandlingsprogram, material och föreläsningar inom behandlingen och för utomstående för att förklara behandlingsmodellen. Han är i dag verksam föreläsare, handledare och utbildare, skriver artiklar och förestår fortfarande GSK-workshops i Island, där den 47:e äger rum den 4-10 november 2007.
Gudni Stefansson har som framgår gjort och gör fortfarande betydande insatser för spridande och utveckling av 12-stegsbehandlingen i Sverige.