Ellips: www12.ISGSKehfGSK ehf  utbildning i tolvstegsbehandlingens lärprocesser.


.

Hur tolvstegsbehandlingen kom till Sverige

Tolvstegsbehandlingen kom till Sverige främst genom två kanaler. Dels kom den från staten Minnesota i USA genom engelsktalande, amerikanska terapeuter och patienter som behandlats på behandlingshemmet Hazelden och dels ifrån den skandinaviska VON behandlingen i Island genom färdigtränade svensktalande behandlare och svenska patienter som behandlats på VON. 

Det gjordes mycket ideellt arbete vid införandet av metoden. Det ligger i sakens natur eftersom metodiken är framsprungen ur en livsfilosofi och ligger i gränsen mellan självhjälpsgrupper och den professionella vården. Islänningarna hade sina rötter i sjukvården och var övervägande själva nyktra alkoholister, när de amerikainspirerade hade sina rötter i affärslivet och de drivande krafterna var övervägande anhöriga till alkoholister. 

Det stora problemet vid införande av metoden var att vem som helst inte kunde  lära sig till tolvstegsbehandlare. Det ligger i metoden att behandlaren måste vara tolvstegsaktiv för att behärskade tekniken. Detta var ett problem som minnesotapioniären Monica Getz försökte lösa. Hon hade sett sin man tillfriskna från alkoholism efter behandling i USA och drevs av idealistens hela passion för att bana väg för denna metod i Sverige. Hon vände sig till SAA tolvstegsbehandlingen i Island för att få hjälp vid införandet av metodiken. De förklarade för henne att först behövdes det folk som lärt sig konsten att vara nykter enligt tolvstegsprogram som sedan kunde bli tolvstegsbehandlare. De erbjöd sig att behandla svenska alkoholister inledningsvis i Island för att sedan hjälpa dem att starta behandlingsprogram i Sverige. Monica som väl kände till den amerikanska behandlingen ansåg att amerikanerna var mer professionella än islänningarna. Det kan ha varit rätt. Den isländska behandlingen var då relativt ung och kännetecknades fortfarande av en stark banbrytande idealism. Den hade dock häpnadsväckande resultat som inte har överträffats av dagens mer professionella arbetssätt.

Monica bröt kontakten med islänningarna och blev förmedlare av tolvstegsbehandling för svenska alkoholister på Hazelden i Minnesota. Det kallades i Sverige Hazelden metoden och senare, efter klagomål från Hazelden stiftelsen i Minnesota, infördes benämningen Minnesotamodellen. Detta är benämning på tolvstegsbehandling som ofta refereras i litteraturen. Det framgår tydligt av Helmerson Bergmark (1995) och Karlsson (2006) att den isländska kanalen för tolvstegsbehandling är inte känd i litteraturen. Islänningarna arbetade utifrån sina rötter i det tysta, när affärslivets PR verksamhet blev ett naturligt verktyg för de amerikainspirerade. Detta kan förklara att de isländska influenserna inte är kända i litteraturen. Därför redogörs för dem nedan.

Gensvaret vid Monicas stillsamma förfrågan blev stort från ett antal tolvstegsaktiva isländska idealister. Den inspirerade till att Von behandlingen bildades i Reykjavik 1984 som en stiftelse och drevs för lånade pengar. Stiftelsen hade som målsättning att på hemlandets språk behandla tillräckligt många skandinaviska alkoholister för att man skulle kunna påbörja behandling på hemmaplan i Skandinavien. Denna stiftelse behandlade sedan under 1985 några skåningar, ett hundratal färingar, grönländare och danskar. Stiftelsen ombildades av ekonomiska skäl till ett aktiebolag och flyttade utanför Reykjavik till Fitjar och behandlade flera hundra svenskar främst från Dalarna. Denna verksamhet flyttade också så småningom till Svartnäs i Dalarna och drevs som Saga-Svartnäs. 

Innan dess hade det gjorts några andra avknoppningar från Von. Det var VON i Danmark, Heilbrigdid i Färöarna och Solliden i skånska Åkarp. Solliden var först ut och öppnade redan 1 februari 1986 med svensktalande personal. Solliden var den första svensktalande tolvstegsbehandlingen i Sverige med enbart tolvstegsaktiva behandlare. 

Från dessa behandlingshem spred sig sedan själva handverket att behandla utifrån tolvstegsprogram runt om i Norden som led brist på tolvstegskunnig personal. Det underlättade spridningen att inget av de isländska företagen blev långlivade trots goda resultat. De knäcktes av konkurrensen med mer affärskunniga företag. De lämnade efter sig svensktalande personal som hade lätt att få arbete på övriga behandlingshem. Det var nämligen handikappande för de första behandlingshemmen som drev Minnesotamodellen att de nästan enbart hade engelsktalande tolvstegsaktiva behandlare att tillgå. Detta löste deras problem och i stort sett samtliga behandlingshem anställde behandlare som tränats av islänningarna och många öppnades med isländskt know-how redan i starten.

Vill du lära dig om metoden?
Certifieringsprogram för tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser. Läs mer: HÄR

Referenser
1. Helmersson Bergmark, K. (1995). Anonyma Alkoholister i Sverige
Stockholm: Almqvist & Wiksell International 

2. Karlsson Magnus (2006) Självhjälpsgrupper – teori och praktik  Lund: Studentlitteratur.
 
 
 
 
 
 

 


Kontaktinformation:
GSKehf, utbildning och utveckling
 inom tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 

Laugavegi 46a, postholf 1737, 
121 Reykjavik, Island
Telefon Island 00354 562 77 72
E mail 12@12.is
Gudni Stefansson, Sverige: 0582 40460


Nästa workshop i Island 

Ring oss eller ta
Kontakt

Nyheter:

Nyheter från Certifieringen

Remissvar 
till Socialstyrelsen angående tolvstegsbehandling. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, maj 2006. 
 
 
 

Vad är tolvstegsbehandling? Läs mer Här